Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser
 
 
1. Innledning
Disse Salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom Kjøper og Bakken-Flaathe AS (heretter kalt Selger), som en del av avtalen mellom partene. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med disse Salgs- og leveringsbetingelser.

Dersom det foreligger produktgarantier, gjelder disse for garantikrav. Ellers gjelder kjøpsloven. Ved forbrukerkjøp gjelder i tillegg de ufravikelige reglene i forbrukerkjøpsloven.

2. Dokumenter
Partene kan skriftlig avtale avvik fra de generelle Salgs- og leveringsbetingelser, i et eller flere av de kontraktsdokumenter som er listet opp i pkt. a) – d).

Ved eventuell motstrid mellom disse dokumentene gjelder følgende rangordning:

a)      Ordrebekreftelse fra Selger.
b)      De generelle Salgs- og leveringsbetingelsene.
c)       Kjøpers skriftlige elektroniske bestilling (Pr. epost eller direkte bestilling via hjemmesiden
d)      Selgers skriftlige tilbud.


3. Bestilling – ordrebekreftelse
Alle bestillinger skal være skriftlige (Pr epost eller direkte bestilling via hjemmesiden) og ordrebekreftelse blir sendt via epost fra Selger. Hvis ikke alle spesifikasjoner og detaljer er avklart ved tilbuds-/bestillingstidspunktet, eller disse endres, må det regnes med endret leveringstidspunkt. Hvis leveringstid er oppgitt i forhold til bestillingsdato, regnes leveringstid fra det tidspunktet alle spesifikasjoner og detaljer er avklart. Kjøper plikter å gjennomgå ordrebekreftelsen, og evt. reklamere innen neste virkedag etter at denne er mottatt.

VIKTIG! VI FORUTSETTER AT DET ER GITT OSS KORREKTE OPPLYSNINGER I FORHOLD TIL HVILKET FIRMA SOM ER BESTILLER OG BETALER AV VARENE. INGEN ENDRINGER AKSEPTERES ETTER AT VARENE ER SENDT. DERSOM VARENE SOM BESTILLES SKAL LEASES ELLER PÅ ANNEN MÅTE BETALES AV 3. PART MÅ DETTE AVTALES FØR ORDRE SENDES. ER IKKE DETTE AVTALT TIL RETT TID ER DET BESTILLER, NORMALT FIRMAET BESTILLINGEN KOMMER FRA, SOM STÅR ANSVARLIG FOR BETALING AV FAKTURA.

 

4. Priser
Varen skal leveres i henhold til den pris som kommer frem av ordrebekreftelsen.

Priser og fullsortiment kan endres uten forvarsel, og gjelder fra og med det øyeblikket ny pris foreligger. Selger handler via Euro og ved ordrer i bestilling som øker kostnadene med mer enn 10% vil det bli gjort en endring i prisen tilsvarende økning som valuta.

Kostnader til transport, paller, pallekrager og annen spesialemballering betales av Kjøper dersom ikke annet er avtalt.

Dersom det av praktiske grunner ikke er mulig å beregne rett fraktkostnad og/eller forbruk av paller og annen emballasje ved utstedelse av ordrebekreftelse, vil dette bli lagt til på faktura. Transport beregnes etter selvkost.

Priser i prislister er oppgitt i NOK uten MVA da næringsdrivende er vår hovedmålgruppe. MVA (25% p.t. ) blir lagt til automatisk på ordrebekreftelse.

Priser i tilbud gjelder i inntil 14 dager om ikke annet er avtalt eller anført.

5. Levering
Varen skal leveres på det sted som fremgår av ordrebekreftelsen. Dersom ikke annet er avtalt, leveres varene EX WORKS iht INCOTERMS 2010. (http://no.wikipedia.org/wiki/Incoterms)

Henting av varer på lager kan avtales om Kjøper selv ønsker å hente varene, eller på annen måte ønsker å organisere transport selv.

Selger står ikke ansvarlig for hindringer som oppstår utenfor hans kontroll, og om han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller å unngå eller overvinne følgene av. Dette kan for eksempel være uforutsette forsinkelser fra underleverandører, transportbrekkasje eller force majeure.

Ikke avhentet gods kan bli belastet med lagerleie dersom ikke mottaker har vært tilgjengelig for utlevering. Gebyr belastes netto iht befrakters satser.

Gebyr som utstedes av befrakter som følge av “bomtur” vil bli belastet kunde. Det forutsettes at det er folk til stede på oppgitt adresse innenfor normal arbeidstid når avtale om frakt inngås. 

 

6. Retur av bestilte varer
Retur av bestilte varer skal kun skje etter skriftlig avtale, og alle fraktkostnader frem og tilbake dekkes av kunden. Varen som returneres må være ubrukt og i original emballasje. Bestillingsvarer tas ikke i retur. Kunden belastes med 40% av varenes verdi i returgebyr om ikke annet er avtalt skriftlig.

For privatpersoner gjelder kjøpsloven og egne betingelser som eventuelt overstyrer ovennevnte. Fraktkostnader i forbindelse med retur dekkes av Kunden, også om denne handler som privatperson.

7. Endringer
Kjøper har ingen ubetinget rett til å få utsatt leveringstidspunkt, endre eller avbestille hele eller deler av leveransen.

Alle anmodninger om endringer skal fremsettes skriftlig i rimelig tid før avtalt levering. Ved endringsanmodninger skal Kjøper gi nøyaktig informasjon om den endring/de endringer som ønskes. Selger har rett til å kreve økt vederlag ved endringer, herunder en økning i enhetspriser. Dette gjelder også ved forsinkelser eller manglende med virkning som skyldes Kjøper eller forhold han er ansvarlig for. Er varen produsert og/eller klargjort for utsendelse på Selgers lager, vil Kjøper kunne bli belastet lagerleie og øvrige kostnader som påløper pga forsinket levering. Hvis Selger som følge av Kjøpers forhold må betale forsinkelses-/ avbestillingserstatning til sin underleverandør, er Kjøper ansvarlig for dette. Selger skal så snart som mulig etter å ha mottatt en endringsanmodning, informere om hvorvidt endringsanmodningen kan etterkommes, og hva det medfører med hensyn til endringer i pris, leveringstid og andre forhold. Hvis Kjøper ønsker å gjennomføre endringen, skal Selger bekrefte endringen skriftlig.

8. Undersøkelsesplikt ved levering
Kjøper plikter å undersøke varen når den blir levert. Undersøkelsen skal omfatte levert kvantum og kvalitet, herunder eventuelle synlige skader. I den grad det er mulig, skal mangler dokumenteres. Alle synlige skader på emballasje skal dokumenteres ved hjelp av bilde tatt med mobiltelefon eller lignende for å kunne vise til erstatning for skjulte skader som åpenbart er forårsaket under godshåndtering. Eventuelle anmerkninger skal påføres fraktedokumentet. Ved større leveranser og alle leveranser som omfatter montering, kan Selger kreve at Kjøper kvitterer for at varen er i henhold til avtalen, evt. at det gjennomføres befaring.

Selger står ikke ansvarlig for skader eller mangler som eventuelt oppstår som følge av transport etter at varen er levert ut fra lager.

9. Mangler
Det foreligger en mangel dersom varen, ikke har den kvalitet Kjøper har krav på etter avtalen.

Kjøperen taper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom han ikke reklamerer skriftlig innen rimelig tid, og senest innen 8 virkedager, etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den.

Reklamerer ikke Kjøperen innen 12 måneder etter levering, kan han uansett ikke senere gjøre mangelen gjeldende.

Reklamasjonen skal fremsettes skriftlig pr. epost. Kjøper plikter å bistå Selger i reklamasjonshåndteringen.

Ved mangler plikter Selger, etter Selgers valg, å rette mangelen kostnadsfritt eller levere ny vare til det opprinnelige leveringsstedet. Kjøperen kan bare heve kjøpet og/eller kreve erstatning som følge av mangler, dersom Selger har utvist grov uaktsomhet (skyld) eller forsett. I motsatt fall er erstatningen begrenset til kostnaden ved å levere ny vare.

Kjøper har ikke under noen omstendigheter krav på erstatning for tapt fortjeneste, ekstra monteringskostnader (direkte eller indirekte) driftsavbrudd, avsavnstap, tap som følge av skade på annet enn varen selv eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk, eller noen former for konsekvenstap, følgeskader eller indirekte tap.

Hvis Selger foretar undersøkelser eller utbedringer av forhold som viser seg ikke å utgjøre en mangel, vil Kjøper bli fakturert i henhold til Selgers prisliste og medgått tid.

Kjøper er ansvarlig for korrekt håndtering og montering basert på foreliggende retningslinjer og dokumentasjon og/eller kvalifisert bedømming av løsning.

10. Forsinket levering
Dersom Selger blir klar over at levering ikke kan skje til avtalt tid, skal Kjøper underrettes umiddelbart. Selger skal dessuten søke å angi ny leveringsdato. Kjøperen taper sin rett til å gjøre gjeldende krav etter en forsinkelse dersom han ikke reklamerer skriftlig innen rimelig tid, og senest 8 virkedager, etter at forsinkelse er varslet. Kjøper kan ved forsinkelse heve kjøpet dersom hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet, og forsinkelsen varer mer enn 60 virkedager.

Kjøperen kan bare kreve erstatning som følge av forsinkelse, dersom Leverandøren har utvist grov uaktsomhet (skyld) eller forsett. Kjøper har ikke under noen omstendigheter krav på erstatning for tapt fortjeneste, driftsavbrudd, avsavnstap, tap som følge av skade på annet enn varen selv eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk, eller noen former for konsekvenstap, følgeskader eller indirekte tap. Erstatningsbeløpet kan uansett ikke overstige det avtalte vederlag for den/de varer som er forsinket, ekskl. mva.

11. Betaling, salgspant mm
Det faktureres før levering og innbetaling skal være registrert før opphenting eller utsendelse. Stat/kommune og andre offentlige virksomheter får innvilget 30 dagers kreditt.

Faktura sendes kun ut pr e-post om ikke annet er avtalt. Ved utsendelse av faktura i papirform tilkommer et fakturagebyr på kr 50,-.

Alle nye kunder kreditt sjekkes, og vi forbeholder oss retten til å be om forskuddsbetaling på beløp over kr 50 000. – eks mva.

Privatpersoner som ønsker å bestille betaler totalbeløp inkl. frakt og mva før levering.

Etter forfall påløper rente i henhold til den til enhver tid gjeldende morarente på det forfalte beløp.

Leverandøren har salgspant i varen inntil hele kjøpesummen inklusive renter og omkostninger, samt evt. lagerleie hos Selger eller Transportør, er fullt betalt. Hvis det går mer enn 1 måned fra det avtalt leveringstidspunktet, uten at levering har skjedd pga forhold Kjøper er ansvarlig for, har Selger rett til å selge varen og kreve erstatning for sitt tap og utlegg.

 

12. Konfidensialitet, personvern, referanser
All konfidensiell informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av oppdraget skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part. Selger vil registrere, lagre og behandle de opplysninger Kjøper gir for å oppfylle sine forpliktelser.

Så lenge Kjøper ikke reserverer seg, vil Selger også kunne benytte informasjonen til å sende ut informasjon om produkter og tjenester, samt undersøkelser. Selger har rett til å oppgi Kjøper og angjeldende kjøp som referanse.

13. Lovvalg – tvister – verneting
Avtalen reguleres av norsk rett. Hvis det oppstår tvister i forbindelse med avtalen, skal det gjøres forsøk på å løse tvistene ved forhandling. Dersom forhandlinger ikke fører frem innen rimelig tid, kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Forliksrådet Ullensaker og Øvre Romerike Tingrett som verneting jf. Tvistelovens § 4-6.g